מסמכים וטפסים 
				מסמכים וטפסים

מסמכים וטפסים

מסמכים וטפסים

המסמכים המוצגים באתר הינם מסמכים מנחים וכל האמור בהם מהווה מידע כללי תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אלא מוגש כשירות לתושב. אין באמור כדי להקים טענה כלשהי, דרישה או תביעה כלפי המנהלת להתחדשות עירונית בחדרה ו/או כלפי באי כוח המנהלת.

מידע

 1. עקרונות לבניית נציגות דיירים מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
 2. עקרונות התקשרות עם יזם מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
 3. מילון מונחים בנושא התחדשות עירונית מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
 4. תוכנית עבודה מומלצת לנציגות
 5. עיקרי החקיקה בהתחדשות עירונית מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

מסמכי מדיניות וטפסים

 1. מדיניות תכנונית להתחדשות עירונית בחדרה
 2. תוכנית המתאר – התחדשות עירונית חדרה
 3. כתב הסמכה למינוי נציגות מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
 4. הסכם לדוגמה בין בעלי דירות ליזם לעסקת פינוי-בינוי
 5. הסכם לדוגמה למתן שירותים משפטיים בפרויקטי פינוי-בינוי מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

מידע ליזמים

 1. הליך קידום תכנית להתחדשות עירונית – מסמך ליזמי תכניות